سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز تحقیقات سپاه در قم 
مدیر گروه و محقق 
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم و مشهد 
مدرس 
 
 
-----